Avantis jaunais kulinārijas šovs jauniešiem "Virtuve Bez Kāposta"

Uzņemšanas kārtība un biedru maksa


Avantis Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona, kas ir ieinteresēta Biedrības sekmīgā darbībā, iesniedzot pieteikumu.


Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde 2 nedēļu laikā pēc visu dokumentu saņemšanas.


Biedrības biedriem ir šādas tiesības:


- piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli,

- piedalīties Biedrības pārvaldē,

- saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem.


Biedrības biedru pienākumi:


- ievērot Biedrības statūtus un pildīt Kopsapulces un valdes lēmumus,

- nomaksāt iestāšanās maksu un regulāri maksāt biedra naudu,

- ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu,

- augsti turēt Biedrības labo vārdu un nepieļaut rīcību, kas grauj Biedrības reputāciju sabiedrībā.


Vairāk par biedru tiesībām un uzņemšanas kārtību skatīt statūtos.


Biedru nauda fiziskām personām 20 Eur gadā, juridiskajām personām 150 Eur gadā.

Biedrības “Avantis “ projekta “Young Media House” attīstībai noslēgts līgums ar A/S “Attīstības finanšu institūcija Altum”
par granta saņemšanu ESF projekta Nr. 9.1.1.3/15/I/001 “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” ietvaros.